[:et]Naiskodukaitse 90 aasta juubeli näitus[:]

[:et]

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusNaiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus10. juu­list 15. augus­ti­ni Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas “Nais­ko­du­kait­se 90. aas­ta­päe­va foto­näi­tus”.

Nais­ko­du­kait­se Viru ring­kond alus­tas orga­ni­sat­sioo­ni 90. aas­ta juu­be­li tähis­ta­mist foto­näi­tu­se­ga, mis ava­ti Tar­tu rahu aas­ta­päe­val, 2. veebruaril Lää­ne-Viru­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gus Rakveres.
Kuna tege­mist on ränd­näi­tu­se­ga, siis jõuab see sep­temb­ri­kuuni rin­gel­da kõi­ki­des suu­re­ma­tes asu­la­tes ja pää­dib aas­ta­päe­va tähis­ta­mi­se­ga. Aja­va­he­mi­kus 10. juu­list kuni 15. augus­ti­ni eks­po­nee­ri­tak­se näi­tust Tapa linnaraamatukogus.
Rak­ve­res foto­näi­tust ava­des ütles Viru ring­kon­na esi­nai­ne Inna Läll, et igal näi­tu­sel ole­val pil­dil on oma lugu. Kui asja­osalis­tel oleks või­ma­lik näi­tu­sel foto­de juur­de sele­tusi anda, võiks iga­ühest pika ja põne­va jutu rää­ki­da. Juba neist 16 fotost võib teha lühi­kok­ku­võt­te — Nais­ko­du­kait­se on põnev!

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus2. sep­temb­ril 1927. a loo­di Kait­se­liidu üle­ma käsk­kir­ja­ga Kait­se­liidu eri­or­ga­ni­sat­sioon Nais­ko­du­kait­se. Viru ring­kond taa­sa­su­ta­ti 4. det­semb­ril 1997, sel­lest saab täna­vu 20 aastaringi.
Nais­ko­du­kait­se loo­di Kait­se­liidu juur­de ees­mär­gi­ga kaa­sa­ta Kait­se­liidu abis­ta­mise kau­du ka nai­sed rii­gi­kait­se­lis­se tegevusse.
Nais­ko­du­kait­se on Ees­ti rii­gi­kait­se­süs­tee­mis oma­moo­di feno­men, pea 2500 lii­get koon­dav vaba­taht­lik nais­or­ga­ni­sat­sioon kaasab igas vanu­ses naisi kõik­või­ma­li­kelt elualadelt.

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusKõi­ki­de­le nais­ko­du­kaits­ja­te­le, kes soo­vivad, lei­tak­se tema oskus­te­le, või­me­te­le ning eelis­tus­te­le vas­tav ame­ti­koht Kait­se­liidu ette­val­mis­ta­ta­va­tes üksus­tes. Mit­med nais­ko­du­kaits­jad on võt­nud ka vaba­taht­li­kult kait­se­väe­ko­hus­tuse. Lisaks panus­ta­vad nais­ko­du­kaits­jad kõik­või­ma­li­kes­se rii­gi­kait­se­lis­tes­se ja hea­te­ge­vus­li­kes­se pro­jek­ti­des­se (nt vete­ra­ni­de toe­tus­kam­paa­nia „Anna­me au!“, mit­meid aas­ta­id kudu­mi­te saat­mi­ne välis­mis­sioo­ni­del tee­ni­va­te­le Ees­ti kait­se­väe­las­te­le ja võit­le­ja­te­le Ukrainas).

Ühis­kond­li­kus mõt­tes on Nais­ko­du­kait­sel üle ter­ve Ees­ti äär­mi­selt olu­li­ne roll. Kuna Nais­ko­du­kait­se liik­meid elab sõna otse­ses mõt­tes igas Ees­ti külas, on kogu Ees­ti kae­tud isa­maa­li­selt mee­les­ta­tud ja igas olu­kor­ras hak­ka­ma saa­va­te nais­te­ga. Liik­med on tih­ti ka koha­li­kes kogu­kon­da­des aktiiv­sed elu eestvedajad.

Käes­olev näi­tu­se­pro­jekt kan­nab sõnu­mit, et Nais­ko­du­kait­se katab üht­se ja aina tihe­ne­va tur­va­vai­ba­na kogu rii­ki ning tagab sel­le, et meie lin­na­des ja küla­des elak­sid koda­ni­kud, kes oska­vad ise eri­ne­va­tes olu­kor­da­des toi­me tul­la, aida­ta oma pere­kon­da ja tut­ta­vaid ning kes aita­vad läbi sel­le suu­ren­da­da kesk­kon­na tur­va­li­sust ja ela­nik­kon­na teadlikkust.

Riik saab toe­ta­da ja luua või­ma­lu­sed, aga ini­me­ne ise val­mis­tub, õpib, teeb plaa­ne ja vaja­du­sel tegut­seb. Nais­ko­du­kaits­jad kait­se­vad ennast, oma kodu ja pere­kon­da ning tee­vad seda tead­li­kult ja organiseeritult!
Koh­tu­mise­ni näitusel!

Seidi Lamus-Tšisto­tin
Nais­ko­du­kait­se Viru ring­kon­na ava­li­ke suhe­te gru­pi juht

[:]