[:et]Südamest südamele[:]

[:et]

Näitus "Südamest südamele"1.–28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Süda­me­st süda­me­le”.

April­lis tähis­ta­tak­se süda­me­kuud. Ees­tis on süda­me- ja vere­soon­kon­na­hai­gu­sed suu­ri­mad sur­ma põh­jus­ta­jad. Olu­li­si­maks ris­ki­fak­to­riks on siin eba­ter­vis­lik elu­viis ja vale toi­tu­mi­ne. Tege­li­kult pii­sab mõne liht­sa põhi­mõt­te jär­gi­mi­sest, et vähen­da­da tar­be­tut koor­must süda­me­le ja väl­ti­da haigestumisohtu.

[:]