[:et]Fred Jüssi fotonäitus “Rajamustrid”[:]

[:et]

Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"15. märt­sist 7. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Fred Jüs­si foto­näi­tus “Raja­must­rid”.

Fred Jüs­si foto­näi­tus „Raja­must­rid“ viib vaa­ta­ja kaa­sa rän­na­ku­le möö­da legen­daar­se loo­duse­mehe elu­tee rada­sid nii pil­dis kui sõnas.

“Tee­lis­te rajad ühen­da­vad, lahu­ta­vad, teki­ta­vad mustreid. Lõpuks roh­tu­vad, jät­tes näh­ta­ma­tu jäl­je. Tee­ra­jal on oma­dus tee­li­se­le õpe­ta­da mine­vi­kust ole­vi­ku kau­du ula­tu­da ka tulevikku.”
Fred Jüssi.

Tut­vu raa­ma­tu­ko­gus ka Fred Jüs­si uue raa­ma­tu­ga “Raja­must­rid”, mis koondab endas vana­meist­ri rik­ka­lik­ku foto­ko­gu. Nii foto­näi­tus kui raa­mat sisal­da­vad loo­duse mõtes­ta­ja tähen­dus­rik­kaid mär­ka­mi­si ja süga­vaid mõt­teid, ande­ka loo­dus­fo­tograa­fi pil­te läbi kogu tema tegut­se­mis­aja. Luge­jat-vaa­ta­jat lum­ma­vad meie mets, kodu­maa kau­nis ja puhas loo­dus, südant­soo­jen­da­vad kil­lu­ke­sed argi­elu hubas­test hetkedest …

Näi­tu­se koos­tas ja raa­ma­tu andis väl­ja kir­jas­tus Pilgrim.

[:]