[:et]Jalutav tuvi[:]

[:et]

Raamatunäitus "Jalutav tuvi"14. veebruarist 21. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Jalu­tav tuvi”.

Tuvid jalu­ta­vad kõik­jal: leht­metsa­des, par­ki­des, lin­na­väl­ja­ku­tel, kor­rus­ma­ja­de rõdu­del ja ise­gi Ilmar Trul­li luuletuses.
Tuvid on sel aas­tal kõi­ge roh­kem tähe­le­pa­nu saa­vad lin­nud. Tur­tel­tu­vi ja kae­lus-tur­tel­tu­vi on vali­tud aas­ta 2017 lin­nuks, et nen­dest roh­kem tea­da saa­da. Need kaks lii­ki on ühed kõi­ge vähem uuri­tud lin­nu­lii­gid Eestis.
Lisaks saa­vad tur­tel­tu­vi­de aas­tal tut­ta­va­maks ka tei­sed meie tuvid. Alus­ta­me nen­dest, kes on raamatutes.

[:]