[:et]Jõuluvana, ära karda lapsi[:]

[:et]

Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi" Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Jõu­lu­va­na, ära kar­da lap­si”.

Tähe­le­pa­ne­lik vaat­le­ja on aas­ta­te jook­sul koh­tu­nud väga eri­ne­va­te jõu­lu­va­na­de­ga. On pik­ki ja lühi­kesi jõu­lu­me­hi. On kõh­nu ja kogu­kaid. On jutu­kaid ja neid­ki, kes ei saa sõna­gi suust. On jul­geid jõu­lu­taa­te, aga on ka sel­li­sed, kes lap­si kardavad.
Meie jul­gus­ta­me arg­lik­ke jõu­lu­va­na­sid Anne Lin­na­mä­gi raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­de­ga. Kunst­nik on nimelt tei­nud pil­did Lee­lo Tung­la raa­ma­tu­le „Jõu­lu­va­na, ära kar­da lap­si“. Sel­le ja teis­te­gi kunst­ni­ku illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­te pilti­del on vah­vad ja tore­dad lap­sed. Loo­mad on ka sõb­ra­li­kud, juhuks kui jõu­lu­taa­did neid peaksid kartma.
Näi­tu­sel on väl­jas Anne Lin­na­mä­gi joo­nis­ta­tud pilti­de­ga raa­ma­tud ja aja­kir­jad. Kunst­ni­ku peh­me ja lee­be pilti­de kolo­riit lisab jõu­luoo­tu­se aega soo­just ja armsust.

[:]