[:et]14–18[:]

[:et]

Näitus "14-18"29. novemb­rist 7. det­semb­ri­ni Jäne­da los­si kori­do­ris näi­tus “14–18”.

Digi­taal­ne, inte­rak­tiiv­ne ja mit­me­keel­ne näi­tus on pühen­da­tud Esi­me­se­le maa­il­ma­sõ­ja­le, mil­le­st on möö­das sada aas­tat. Prant­su­se Ins­ti­tuut koos part­ne­ri­te­ga töö­tas sel puhul väl­ja inte­rak­tiiv­se näi­tu­se, mis ühendab paber­kand­ja ja eri­ne­vad digi­taal­sed alli­kad. Väl­ja­pa­nek koos­neb kom­men­tee­ri­tud arhii­vi­ma­ter­ja­li­dest, teks­ti­dest, foto­dest, heli­fai­li­dest jne ning nen­de uuri­miseks ei ole vaja muud, kui laa­di­da oma nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­tis­se tasu­ta raken­dus “IF 14–18”, vali­da sobiv keel ja ska­nee­ri­da näi­tu­se QR- koode.
Tah­vel­ar­vu­tit saab näi­tu­se vaa­ta­miseks lae­na­ta ka Jäne­da raamatukogust.

[:]