[:et]Läbi aastate[:]

Näitus "Läbi aastate"Näitus "Läbi aastate"19. sep­temb­rist 28. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus tele­kunst­nik Tiiu Übi vii­mas­tel aas­ta­tel val­mi­nud akva­rel­li­de näi­tus “Läbi aas­ta­te”.

Tiiu Übi (Lätt) on sün­di­nud 1941. aastal.

1957–1962 Tar­tu Kuju­ta­va Kuns­ti Kool.
1962–1964 Tal­lin­na Söök­la­te, koh­vi­ku­te ja res­to­ra­ni­de trus­ti kunstnik.
1964–1970 Ees­ti Riik­lik Kuns­ti­ins­ti­tuut, teat­ri eriala.
1968–1998 Ees­ti Tele­vi­sioon kunst­nik, lavastaja.
1976–1977 ETV peakunstnik.
Het­kel pensionär.

30 töö­aas­ta jook­sul kujunda­nud ETVs män­gu- ja muu­si­ka­f­il­me, tele­saa­teid ja ‑lavas­tusi. Osa­le­nud tele- ja teat­ri­kunst­ni­ke näi­tus­tel ja akvarellinäitustel.
Ees­ti Kunst­ni­ke Liidu liige.

Täht­sa­mad tööd
Telefilmid:
1971 — “Lind­priid” (Ees­ti Tele­film). Käsi­ki­ri J. Anvel­di aine­tel Vla­di­mir Karas­jov, režis­söör Vla­di­mir Karas­jov (kos­tüü­mid kavandas H. Uue­toa). Eskii­sid “Lind­prii­de­le” olid ERK–i dip­lo­mi­töö­ks (dip­lo­mi­töö juhen­da­ja L. Andreste).
1974 — “Aeg maha” (Ees­ti Tele­film). Käsi­ki­ri J. Müür ja H. Luik. Režis­söö­rid Tõnis Kask ja Ben Drui.
1976 — “Iga­ves­ti Teie” (Ees­ti Tele­film). Film Rai­mond Valg­rest, režis­söör Mati Põldre.
1992 — “Need vanad armas­tus­kir­jad” (Freyja Film). Män­gu­film Rai­mond Valg­rest, režis­söör Mati Põldre.

Tele­la­vas­tused:
1972 — “Aeg luubis”.
1973 — las­te­la­vas­tus “Kar­de­mo­ni lin­na rah­vas ja rööv­lid” (1980. a vär­vi­li­ne variant), režis­söör Elvi Koppel.
1973 — “Lau­päe­va­õh­tud”.
1973 — Noor­te­stuu­dio lau­lu­võist­lus “Ette­vaa­tust – laul­ja”. Režii Leo Karpin.
1974 — ETV ja Soo­me TV ühis­saa­de koo­li­las­te­le “Küsi jul­ges­ti”. Režii Vir­ve Kop­pel ja Leo Karpin.
1974 — J. Janits­ki “Juh­tum habe­me­aja­mise juu­res”, režis­söör Gun­nar Kilgas.
1975 — “Vincent”, režis­söör Hei­no Raudsik.
1975 — A. Strind­ber­gi “Mäng tule­ga”, režis­söör Gun­nar Kilgas.
1975 — ” Must püha­päev”, „Roo­sa püha­päev”, „Puna­ne püha­päev”. Režii Tii­na Park. “Pil­di­raa­dio” autor M. Tal­vik. Režii Vel­lo Suuroja.
1976 — “Vih­ma­pii­sad”, režis­söör Tõnis Kask.
1976 — las­te­la­vas­tus “Kui­das kunin­gas kuu pea­le kip­pus”, režis­söör Elvi Koppel.
1979 — W. Kol­haase ja R. Zim­meri komöö­dia “Kala nel­ja­le”, režis­söör-lavas­ta­ja Gun­nar Kilgas.
1980 — las­te­se­riaal Hel­jo Mänd “Nõia­ki­vi”, režis­söör Uno Leies.
1981 — las­te­se­riaal “Kike­ri­kii”, režis­söör Uno Leies.
1984 — tele­la­vas­tus “Rudolf ja Irma” A. H. Tamm­saa­re aine­tel, režis­söör Gun­nar Kil­gas, kos­tüü­mid M. Vannas.
1985 — las­te­la­vas­tus “Üle lin­na Vins­ki”, režis­söör Vir­ve Koppel.
1985 — J. Švart­si las­te­la­vas­tus “Lume­ku­nin­gan­na” H. Chr. Ander­se­ni aine­tel. Režii Vir­ve Kop­pel ja Ivo Eensalu.
1988 — Uno Leiese las­te­se­riaal “Tam­me­tõ­ru seik­lu­sed” V. Pet­ke­viciu­se las­te­raa­ma­tu jär­gi. Režii Uno Leies.
1995 — tele­la­vas­tus “Wik­ma­ni poi­sid” Jaan Kros­si romaa­ni aine­tel, režis­söör Vil­ja Palm.
1998 — “Ma armas­ta­sin saks­last” A. H. Tamm­saa­re aine­tel, režis­söör Ain Prosa.