Animafilmidest karikatuurideniAnimafilmidest karikatuurideni

raamatunäitus "Animafilmidest karikatuurideni12. sep­temb­rist 29. oktoob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Ani­ma­filmi­dest kari­ka­tuu­ri­de­ni”.

Raa­ma­tu­näi­tus esit­leb Ees­ti tun­tud ani­ma­filmi­de režis­söö­ri, raa­ma­tu­kunst­ni­ku, kari­ka­tu­ris­ti ja õppe­jõu Priit Pär­na loo­min­gut. 26. augus­til tähista­ti tema 70. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Näi­tu­sel on väl­jas ka tema 1987. aas­tal aja­le­hes “Sirp ja Vasar” aval­da­tud kuu­lus karikatuur.

raamatunäitus "Animafilmidest karikatuurideni12. sep­temb­rist 29. oktoob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Ani­ma­filmi­dest kari­ka­tuu­ri­de­ni”.

Raa­ma­tu­näi­tus esit­leb Ees­ti tun­tud ani­ma­filmi­de režis­söö­ri, raa­ma­tu­kunst­ni­ku, kari­ka­tu­ris­ti ja õppe­jõu Priit Pär­na loo­min­gut. 26. augus­til tähista­ti tema 70. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Näi­tu­sel on väl­jas ka tema 1987. aas­tal aja­le­hes “Sirp ja Vasar” aval­da­tud kuu­lus karikatuur.