Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotudTapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud" 4. augus­tist 17. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Tapa­ga seo­tud kir­ju­ta­jad ehk väi­ke üle­vaa­de kir­ja­ni­kest ja loo­min­gu­lis­test kaas­ini­mes­test, kes ühel või tei­sel moel on Tapa­ga seo­tud”.

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"Igas Ees­ti­maa nur­gas aus­ta­tak­se ja armas­ta­tak­se oma­kan­di loo­meini­me­si ja pee­tak­se kii­valt arves­tust, kes ikka kel­le oma on. Ees­ti­maa aga on nii väi­ke, et üks kir­ja­nik jõuab elu jook­sul mit­mes pai­gas päris „omaks” saa­da. Vei­ko Belials on Tapal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud, Ilmar Tal­ve on siinkan­dis ela­nud väga vara­ja­sest lap­seeast kuni güm­naa­siu­mi lõpuni, Ellen Niit elas Tapal viis aas­tat, kuid sai siit kaa­sa mõju­tusi kogu eda­si­seks eluks …

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"4. augus­tist 17. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Tapa­ga seo­tud kir­ju­ta­jad ehk väi­ke üle­vaa­de kir­ja­ni­kest ja loo­min­gu­lis­test kaas­ini­mes­test, kes ühel või tei­sel moel on Tapa­ga seo­tud”.

Raamatunäitus "Tapaga seotud kirjutajad ehk väike ülevaade kirjanikest ja loomingulistest kaasinimestest, kes ühel või teisel moel on Tapaga seotud"Igas Ees­ti­maa nur­gas aus­ta­tak­se ja armas­ta­tak­se oma­kan­di loo­meini­me­si ja pee­tak­se kii­valt arves­tust, kes ikka kel­le oma on. Ees­ti­maa aga on nii väi­ke, et üks kir­ja­nik jõuab elu jook­sul mit­mes pai­gas päris „omaks” saa­da. Vei­ko Belials on Tapal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud, Ilmar Tal­ve on siinkan­dis ela­nud väga vara­ja­sest lap­seeast kuni güm­naa­siu­mi lõpuni, Ellen Niit elas Tapal viis aas­tat, kuid sai siit kaa­sa mõju­tusi kogu eda­si­seks eluks …