Näitus Edgar Kase 85. sünniaastapäevaks — “Tere, Edgar!“Näitus Edgar Kase 85. sünniaastapäevaks — “Tere, Edgar!”

Näitus "Tere, Edgar!"1. juu­list 30.augustini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tere, Edgar!”

Näi­tus tut­vus­tab loo­dus­fo­tograaf, kir­ja­nik ja mat­ka­mees Edgar Kas­ke, kel­le sün­nist möö­dub 5. augus­til 85 aas­tat. Edgar Kask sün­dis ja kas­vas Tapa lähe­dal Näo külas. Lisaks foto­de­le ja teks­ti­de­le aja­kir­jas Ees­ti Loo­dus andis ta väl­ja ka 12 raa­ma­tut. Kui algul oli kõne all met­sa­kui­ven­dus ja soo­de kait­se, siis, mida aeg edasi, seda enam kal­dus ta mõtisk­le­ma üldi­se­ma­tel tee­ma­del. Edgar Kase teo­ses on isik­lik­ke mäles­tusi ja loo­dus­pil­te, loo­dus­mä­les­tis­te tut­vus­tusi, mõtisklu­si ini­m­ese ja loo­duse tee­ma­del, ka laie­malt eeti­lis­te küsi­mus­te käsit­le­mist. Kõi­gis oma raa­ma­tu­tes tõs­ta­tab ta küsi­mu­se ini­m­ese vas­tu­tusest loo­duse eest, vaja­du­sest mõel­da selle­le igal sammul.

Näitus "Tere, Edgar!"1. juu­list 30.augustini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tere, Edgar!”

Näi­tus tut­vus­tab loo­dus­fo­tograaf, kir­ja­nik ja mat­ka­mees Edgar Kas­ke, kel­le sün­nist möö­dub 5. augus­til 85 aas­tat. Edgar Kask sün­dis ja kas­vas Tapa lähe­dal Näo külas. Lisaks foto­de­le ja teks­ti­de­le aja­kir­jas Ees­ti Loo­dus andis ta väl­ja ka 12 raa­ma­tut. Kui algul oli kõne all met­sa­kui­ven­dus ja soo­de kait­se, siis, mida aeg edasi, seda enam kal­dus ta mõtisk­le­ma üldi­se­ma­tel tee­ma­del. Edgar Kase teo­ses on isik­lik­ke mäles­tusi ja loo­dus­pil­te, loo­dus­mä­les­tis­te tut­vus­tusi, mõtisklu­si ini­m­ese ja loo­duse tee­ma­del, ka laie­malt eeti­lis­te küsi­mus­te käsit­le­mist. Kõi­gis oma raa­ma­tu­tes tõs­ta­tab ta küsi­mu­se ini­m­ese vas­tu­tusest loo­duse eest, vaja­du­sest mõel­da selle­le igal sammul.