Ain Palosoni fotonäitus “Vana arm“Ain Paloson’s photo exhibit “Vana arm” (“Old crush”)

Ain Palosoni fotonäitus23. oktoob­rist 16. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Ain Palo­so­ni foto­näi­tus “Vana arm”.

Ain Palo­son on fotograa­fiaga tege­le­nud aas­ta­id, on ise õppi­nud ja ka tei­si õpe­ta­nud. Näi­tu­se pani autor kok­ku foto­dest, mil­les kajas­tub tema huvi loo­duse ja põne­va­te loo­dus­näh­tus­te taba­mise vas­tu. Aini foto­sid võib tih­ti­pea­le koha­ta ERR por­taa­lis minupilt.err.ee ning aja­kir­jan­dus­väl­ja­an­ne­teski. See näi­tus on aga esi­me­ne, mis toi­mub tema kodukohas.

23. oktoob­rist 16. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Ain Palo­so­ni foto­näi­tus.

Ain Palo­son on fotograa­fiaga tege­le­nud aas­ta­id, on ise õppi­nud ja ka tei­si õpe­ta­nud. Näi­tu­se pani autor kok­ku foto­dest, mil­les kajas­tub tema huvi loo­duse ja põne­va­te loo­dus­näh­tus­te taba­mise vas­tu. Aini foto­sid võib tih­ti­pea­le koha­ta ERR por­taa­lis minupilt.err.ee ning aja­kir­jan­dus­väl­ja­an­ne­teski. See näi­tus on aga esi­me­ne, mis toi­mub tema kodukohas.