Külaline raamatukogusKülaline raamatukogus

19. det­semb­ril kell 15.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus “Küla­li­ne raa­ma­tu­ko­gus”.

Kül­la tuleb Hil­lar Vim­berg, kes on muu­sik ja heli­loo­ja ning kir­ju­tab luu­le­tusi ja lau­lu­de­le sõnu. Luu­le­tus­te kir­ju­ta­misel on teda ins­pi­ree­ri­nud ka Hel­mut Elst­ro­ki maa­lid. Veel on ta tõl­ki­nud las­te­raa­ma­tu­id nor­ra ja root­si keelest.
Koh­tu­misel esit­leb Hil­lar Vim­berg oma vii­mast luulekogu.