Ja mina arvasin ikka, et kõik asjad kasvavad altpoolt üles

Näitus " 	Ja mina arvasin ikka, et kõik asjad kasvavad altpoolt üles "2. maist 13. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Ja mina arva­sin ikka, et kõik asjad kas­va­vad alt­poolt üles”.

Kui Muu­mitroll esma­kord­selt lume­räit­sa­kaid nägi, mõt­les ta just nii. Muu­mitroll on sõb­ra­lik ja sii­ras tege­la­ne, kes vee­dab mee­lel­di aega kodus, kuid unis­tab ka suur­test seik­lus­test. Vahel ülla­tab ennast­ki oma jul­gu­se ja otsusekindlusega.

Tee­me meie näi­tu­sel tema­ga kaa­sa loo­dus­retke ja uuri­me uue­ma­test loo­dus­raa­ma­tu­test, kas kõik asjad kas­va­vad ikka alt­poolt üles. Väl­jas on ka raa­ma­tud, mis ins­pi­ree­ri­tud Tove Jans­so­ni kuul­sast tege­lasest. Näi­tu­se kuns­ti­tööd on tei­nud Tapa Güm­naa­siu­mi ja Tapa Vene Güm­naa­siu­mi õpi­lased, keda juhen­da­sid õpe­ta­jad Elle Kivi­soo ja Eve All­soo. Õpe­ta­ja Elle Kivi­soo 3.a klas­si lap­sed kir­ju­ta­sid muu­mi­luu­let. Lisaks saab luge­da Muu­mi­pe­re aja­tuid iga­päe­va­tar­ku­si, ilma mil­le­ta on ras­ke elus hak­ka­ma saada.