XII Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurss8. jaa­nua­rist 20. veebruari­ni toi­mub XII Nukit­sa kon­kurss.

Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus kut­sub lap­si taas vali­ma oma lem­mik­kir­ja­nik­ku ja raa­ma­tu­kunst­nik­ku. Osa­le­ma on ooda­tud kõik raa­ma­tu­sõb­rad, kel vanust kuni 16 aas­tat. Võist­le­va­te raa­ma­tu­te nimes­tik sisal­dab 199 raa­ma­tut aas­ta­test 2012–2013, sh 172 esma­trük­ki 117 ees­ti kir­ja­ni­kult ja 100 ees­ti kunst­ni­ku pil­te 163 raa­ma­tu­le. Hää­le­ta­mi­ne kes­tab 20. veebruarini.

XII Nukit­sa kon­kur­si võit­jad tehak­se tea­ta­vaks 5. april­lil Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus Tal­lin­na raa­ma­tu­mes­si ajal toi­mu­val auhin­na­peol. Lisaks lau­reaa­ti­de­le kut­su­tak­se peole 70 hää­le­tu­ses osa­le­nud last üle Ees­ti. Las­te lem­mik­kir­ja­nik ja ‑illust­raa­tor saa­vad auhin­naks Nukit­sa pronks­ku­ju ja raha­li­se pree­mia. Auta­sus­ta­tak­se ka tei­se ja kol­man­da koha päl­vi­nud kirjanikke-kunstnikke.

Nukit­sa kon­kurs­si kor­ral­dab Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus iga kahe aas­ta tagant ala­tes 1992. aastast.

/võistlevad kirjanikud/ /võistlevad kunstnikud/

Kõi­gis val­la raa­ma­tu­ko­gu­des on ka väl­ja­pa­ne­kud võist­lusel osale­va­test raa­ma­tu­test (nii suu­res osas kui fond võimaldab).