Rahvuslik käsitöö

18. novemb­rist 11. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Rah­vus­lik käsitöö

Pärast seda, kui lin­nud on lah­ku­nud ning tuul viim­sed­ki lehed puu­delt maha rapu­ta­nud, muu­tub sügis pime­daks ja kõle­daks. Just nüüd tekib vas­tu­pan­da­ma­tu soov teha ahju-plii­di alla tuli, teed juua ning kudu­da või luge­da. Rah­vus­lik käsi­töö on osa­ke meie kul­tuu­ri­pä­ran­dist. Käsi­tööd on teh­tud ja tehak­se ikka ja ala­ti. Oma teh­tud sokid ja kin­dad, müt­sid ja sal­lid on pal­ju arm­sa­mad ja tähen­dus­rik­ka­mad mei­le kui osta neid poest. Mis siis muud kui astu läbi, leia sobiv mus­ter ja kuduma!