Tiia Metsa isikunäitus „Pildid sahtlist“

Tiia Metsa illustratsioon1.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Tiia Met­sa isi­ku­näi­tus „Pil­did sahtlist“

Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu II kor­ru­sel saab näha kujun­dus­kunst­ni­ku ja illust­raa­to­ri Tiia Met­sa (1973) suu­re­joo­ne­list isi­ku­näi­tust „Pil­did sahtlist”.

Tiia Mets näi­tu­sest: “„Pil­did saht­list” on väi­ke taga­si­vaa­de küm­ne aas­ta jook­sul joo­nis­ta­tu­le. Esi­me­ne illust­rat­sioo­ni­näi­tus, mil­lel osa­lesin, oli 2003. aas­tal toi­mu­nud Tal­lin­na Illust­rat­sioo­ni­trien­naal „Pil­di jõud”. Osa pil­te on sün­di­nud­ki vaid eks­po­nee­ri­miseks. Olles küll raa­ma­tu­teks­ti­del põhi­ne­vad illust­rat­sioo­nid, on need teos­ta­tud vaba­mas vor­mis ja suu­re­mas for­maa­dis, et olek­sid huvi­ta­vad vaa­da­ta ka näi­tu­se­kü­las­taja­le. Spet­siaal­selt raa­ma­tu jaoks teh­tud pil­did on ran­ge­ma lahen­du­s­e­ga, arves­ta­des trük­ki­miseks vaja­li­ke oma­dus­te­ga. Näi­tus on pühen­da­tud raa­ma­tu, sõna ja pil­di olu­li­su­se­le kul­tuu­ri­loos, tänu mille­le teame möö­du­nud aega­de ini­mes­te elust, tava­dest, elukeskkonnast.”

Meel­di­valt pal­ju näi­tu­se­pil­te on pärit Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se Aas­ta Rosi­na auhin­na­ga (2012) pär­ja­tud raa­ma­tu­st „Vah­va Too­mas. Vana Too­ma­se legend”.

See on Gert Hel­be­mäe noor­soo­ju­tu „Vana Too­mas” ja Balt­ha­sar Rus­sowi „Lii­vi­maa kroo­ni­ka” aine­tel loo­dud lugu väi­ke­sest vaprast poi­sist, kel­lest kas­vas Lii­vi sõja ajal Tal­lin­na lin­na pääst­ja. Kõi­gist kes­ku­se töö­ta­ja­test koos­nev žürii hin­das kõr­gelt raa­ma­tu ter­vik­lik­kust, mil­le loob kuns­ti­li­selt kau­ni­te ja ajas­tu­truu hõn­gu­ga pilti­de ning liht­sa ja lap­se­le aru­saa­da­va teks­ti koos­kõ­la. Tule­mus on seda mär­ki­mis­väär­sem, et tegu on Tiia Met­sa debüütraamatuga.
Raa­mat on suu­re­for­maa­di­li­ne ja kva­li­teet­selt teostatud.

2011. aas­ta Põl­ve­pi­ku­raa­ma­tu kon­kur­sil päl­vis raa­ma­tu käsi­ki­ri II koha ning sel­le andis väl­ja kir­jas­tus Päi­ke ja Pilv.

Vahva ToomasAas­ta Rosi­na auhin­da antak­se väl­ja ala­tes 2004. aas­ta­st eel­ne­nud aas­tal ilmu­nud eri­li­se­le ja sil­ma­paist­va­le ees­ti las­te­raa­ma­tu­le, kus­juu­res hin­na­ta või­dak­se nii raa­ma­tut ter­vi­ku­na kui ka ainult kir­ja­ni­ku- või kunstnikutööd.

Tiia Mets (s 1973 Pär­nus) on lõpe­ta­nud Tal­lin­na Peda­goo­gi­ka­üli­koo­li kuns­ti­õpe­tu­se ja joo­nes­ta­mise eri­ala (1996, baka­lau­reus) ja Ees­ti Kuns­tiaka­dee­mia Ava­tud Aka­dee­mia kujun­dus­kuns­ti eri­ala (2002, baka­lau­reus). Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liidu ja Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Käsi­töö Liidu lii­ge. Töö­ta­nud kujun­dus­kunst­ni­ku­na (vaa­teak­nad, sei­na­maa­lid, teks­tiid jm), kuns­ti­õpe­ta­ja­na, tei­nud sisus­tus­alast kaas­tööd mee­diaväl­ja­an­ne­te­le Dii­van ja Äri­päev, illust­ree­ri­nud raa­ma­tu­id, meis­ter­da­nud auto­ri­nuk­ke. 2010–2012 oli Tal­lin­na Lin­na­muu­seu­mi Las­te­muu­seu­mi peda­goog-kuraa­tor; prae­gu vaba­kut­se­li­ne kujun­dus­kunst­nik ja raa­ma­tu­il­lust­raa­tor. Osa­le­nud illust­rat­sioo­ni­näi­tus­tel Ees­tis ja mujal (Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liidu näi­tus­tel ala­tes 2003), auto­ri­nu­ku­näi­tus­tel Ees­tis, Lätis, Vene­maal ja Soo­mes, näi­tu­sel „Pipar­koo­gi­maa­nia” jm.