Kiisuga reisima

[lg_image folder=“TLRK/2012/Kiisuga_reisima” image=“DSC_0805.JPG” display=“thumb” align=“right” caption=“Vaata ka pil­te galeriist”]Kiisule meel­dib küll oma kodu­kü­las toi­me­ta­da, aga mõni­kord tuleb tal­le vas­tu­pan­da­ma­tu rei­si­hi­mu pea­le. Siis ei jää muud üle, kui sel­ja­kott sel­ga või koh­ver kät­te ja tee­le. Reis on hoo­pis põne­vam, kui kau­gel maal mõni sõber ees ootab. Nii saa­vad sel­ge­maks sel­le maa kom­bed ja keel. Kui rän­da­mi­sest isu täis, on aeg kodu­kü­la Kas­si­niidu poo­le asu­da. Koju taga­si­jõud­mi­ne on üks ise­moo­di magus tun­ne! Võõr­sil hea, kodus parem, teab kii­su oma käpast.Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas ter­ve tro­bi­kond rei­si­hi­mu­li­si kas­se. Iga­üks neist suun­dub tar­ku­se­raa­ma­tu abil maa­il­ma eri­ne­vas­se nurka. Savist kii­sud ja nen­de rei­si­kohv­rid on val­mis­ta­nud Tapa Güm­naa­siu­mi 1.a klas­si õpi­lased. Lap­si juhen­das õpe­ta­ja Elle Kivi­soo. Need kii­sud osa­lesid kon­kur­sil, kus kut­su­ti lap­si otsi­ma sel­le aas­ta nukit­sa kon­kur­si põne­vaid raa­ma­tu­te­ge­lasi. Tege­lasi võis tut­vus­ta­da mõnusas kuns­ti­pä­ra­ses, män­gu­li­ses või humoo­ri­kas vormis.

Õpe­ta­ja Elle lap­sed käi­sid nen­de vah­va­te rän­nu­kas­si­de tege­mise eest Rak­ve­res koh­tu­misel kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo­ga ja kunst­nik Ker­tu Sillastega.

Põne­vat seik­le­mist raa­ma­tu­le­he­kül­ge­del koos kii­su­ga Heli Illi­pe-Soo­ta­ki ja Katrin Ehr­lic­hi raa­ma­tu­st „Kii­su reisib“!

(näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 10.07–30.08.2012)

[lg_folder folder=“TLRK/2012/Kiisuga_reisima”]