Sak­si raa­ma­tu­ko­gu, mis asub Moel, saab 95-aas­­ta­­seks. Kus oleks veel sobi­li­kum raa­ma­tu­ko­gu­päe­vi ja raa­ma­tu­ko­gu sün­ni­päe­va tähis­ta­da oktoob­ris ehk viinakuu,l kui Moel. On ju koha­lik rah­vas tänu alko­ho­li toot­mis­e­le oma­le leiva laua­le saa­nud juba mitu­sada aas­tat. Esi­me­sed kir­ja­li­kud tea­ted alko­ho­li toot­mi­sest Moe mõi­sas on pärit 1688. aas­ta­st ehk 325 aas­tat tagasi. Ei ole siinkan­dis roh­kem alkoholiga […]