25. veebruarist 29. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus Kir­jad kol­melt kon­ti­nen­dilt. Juba kuu­lus amee­ri­ka kir­ja­nik Ernest Hemin­gway on öel­nud, et üks­ki maa­il­ma jahi­sa­dam pole täius­lik, kui seal pole vähe­malt üht hele­da­päist eest­last. Kül­lap jät­kus eest­lasi ka sise­maa­le, mit­te ainult sada­ma­lin­na­des­se, sest ini­me­sed on kord juba rei­si­hi­mu­li­sed, olgu nad siis mis rah­vusest tahes. Loo­mu­li­kult on reisipõhjusi […]