Vähem on rohkem

Väikepiltide näitus "Vähem on rohkem"

17. jaa­nua­rist 17. märt­si­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti väi­ke­pilti­de näi­tus “Vähem on roh­kem”.

Harrastuskunstnik Külli Pesti

Har­ras­tus­kunst­nik Kül­li Pes­ti elab Järva val­las, Pee­dul. Ta on töö­ta­nud Albu koo­lis aas­ta­st 1988, esmalt pika­päe­va­rüh­ma kas­va­ta­ja­na, hil­jem pik­ki aas­ta­id loo­dus­ai­ne­te õpe­ta­ja­na. Kui­das jõu­dis näi­tu­se autor aga kuns­ti­ni? Õmb­le­mi­ne, kudu­mi­ne, vilti­mi­ne, tik­ki­mi­ne ja eri­ne­va­te vahen­di­te-teh­ni­ka­te­ga kat­se­ta­mi­ne on ikka Kül­li elu lahu­ta­ma­tuks osaks olnud. Pilti­de tege­mise­ni ole­vat vii­nud aga üli­aeg­la­ne inter­net. Oota­mis­ae­ga sisus­ta­des sün­di­sid esi­me­sed oma­näo­li­sed visan­did ja kui­gi inter­net on prae­gu­seks kii­rem ja koo­li­tööd ei koor­ma, siis huvi õnneks jäi ja süveneb.

Väikepildid näitusel

Näi­tu­se­le jõu­dis vaid väga väi­ke osa val­mi­nud töö­dest ja pal­ju roh­kem kui autor õigeks pidas. „Vähem on roh­kem,“ puik­les ta, aga lep­pis viimaks.