Elulugudest saab ajalugu

Raamatunäitus "Elulugudest saab ajalugu"

1. april­list 29. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Elu­lu­gu­dest saab aja­lu­gu”.

Raamatunäitus "Elulugudest saab ajalugu"

Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis käsit­le­vad eri vanu­ses ees­ti ini­mes­te elu­lu­gusid. Oma loo jutus­ta­vad tuge­vad ja vei­di nõr­ge­mad, saa­tu­se lem­mi­k­ud ja elu ham­mas­ra­tas­te vahe­le jää­nud. Jutus­ta­vad tava­li­sed ees­ti ini­me­sed, kel­lest iga­üks võib öel­da: “See on minu ainu­kord­ne elu.”