[:et]Irina Raudsepa reisiõhtu[:]

[:et]

Jäneda raamatukogus "Irina Raudsepa reisiõhtu"13. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu”.

Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põne­va­te har­ras­tus­te­ga tege­lev Jäne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kon­ti­nen­ti­del ning tema vii­ma­sed rei­sid on vii­nud teda nii Amee­ri­kas­se, Aasias­se kui Aaf­ri­kas­se. Üheks hil­ju­ti­seks ere­daks ela­mu­seks jäi Kili­man­ja­ro tipu val­lu­ta­mi­ne. Nen­dest retke­dest, mis tal­le kõi­ge enam hin­ge on jää­nud, Iri­na rää­ki­ma tuleb­ki ning illust­ree­rib oma lugusid ka fotodega.

[:]