Maavillane

Patsulapiline kattevaip. Sirje Mõsak18. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus Maa­vil­la­ne

Näi­tus Sir­je Mõsaku kan­gas­tel­ge­del koo­tud vil­las­test vai­pa­dest. Tööd on val­mi­nud TÜVKA ‑s (Tar­tu Üli­koo­li Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mias) rah­vus­li­ku käsi­töö kur­su­sel õppi­mise perioo­dil. Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Käsi­töö Liidu aas­ta­tee­ma 2013 oli maa­vil­la­ne.