Rein Maran — “Loodusfilmi tuhat nägu”

Rein Marani näituse plakatEes­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seu­mi poolt koos­ta­tud näi­tus „Loo­dus­fil­mi tuhat nägu“ osu­tab nii fotos, fil­mis, raa­ma­tu­tes, ese­me­tes kui sõnas Rein Mara­ni fil­mi­loo­min­gu olu­lis­te­le töödele.
Peep Puks on Rein Mara­ni mis­sioo­ni võt­nud kok­ku nõn­da: „Väga vähes­te­le on antud olla alu­se­pa­ni­jaks, tee­ra­ja­jaks, suu­na­näi­ta­jaks, tra­dit­sioo­ni­de loo­jaks. Olla Meist­riks. Rein Maran on üks neist. Tema loo­dus­fil­mid on läbi aas­ta­küm­ne­te kand­nud kul­tuu­ri kui hin­ge­ha­ri­dust ja väär­tus­tun­net. Sel­li­sed ini­me­sed loo­vad rah­vus­kul­tuu­ri. Need read võta­vad kok­ku ERR muu­seu­mi poolt pro­dut­see­ri­tud juu­be­li­näi­tu­se mõtte.
Raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel sten­di­del esi­ta­tu on just­kui nop­ped kir­ju­ta­ma­ta päe­va­raa­ma­tu­st. Emot­sio­naal­ne, üle­vaat­lik ja hariv, ka loo­dus­mehe Mara­ni „fil­mi­köö­ki“ pii­luv. Kõi­ge lõpuks saab näi­tu­se külas­ta­ja lahen­da­da ka väi­ke­se rist­sõ­na, mis on koos­ta­tud Mara­ni loo­dus­filmi­de põhjal.
(ava­tud 4. april­list kuni 12. maini) 
26. april­list on raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel väl­ja pan­dud ka näi­tu­se ese­me­li­ne osa, mil­le aita­sid kok­ku sät­ti­da Rein Maran ja Tõnu Talp­sep. Loo­dus­telk koos seal vaja­li­ke ese­me­te­ga vaat­lus­te teos­ta­miseks, võt­te­teh­ni­ka, mil­le täius­tas, ehi­tas ümber ja leiu­tas Rein Maran ise. Näi­tu­sel on eks­po­nee­ri­tud auhin­nad fil­mi­fes­ti­va­li­delt, mis loo­vad pil­di Ees­ti loo­dus­fil­mi ja Rein Mara­ni rah­vus­va­he­li­sest mastaabist.
(ava­tud 26. april­list kuni 30. maini)