Ilmar Talve’s book collection

Books donated to Tapa public library by the heirs of Ilmar Talve

Tit­le Aut­hor Year Print/Series/Date Pcs.
Ber­nard Kang­ro 80. sün­ni­päe­va­le pühen­da­tud ette­kan­de­koos­olek : 18. sept. 1990 Ta   1990 Tar­tu : Tar­tu Üli­kool, 1990 1
Bib­liog­raphy of Ilmar Tal­ve 1934–1979   1979 Tur­ku : [s.n.], 1979 (Typopres 1
Eduard Wii­ralt 1898–1954 : mälestusteos   1955 [2. tr.]/[Lund : Ees­ti Kirjani 1
Ees­ti tead­la­sed väl­jas­pool kodu­maad : biog­raa­fi­li­ne teat­mik = Esto­nian scholars   1984 Ees­ti Tea­dus­li­ku Ins­tituu­di to 1
Fen­nicum : kielen ja kult­tuu­rin tut­ki­muk­sen ja ope­tuk­sen tyyssija   1980 Suomi, 0355–0257 ; 123, 2./Hel 1
Ilmar Tal­ve : bib­liog­ra­fia : 1934–1998 : LXXX anno­rum 17.1.1999   1999 Scrip­ta eth­no­lo­gica Aboensia, 2
Kodu­tu­led : [kogu­mik]   1946 Koo­li­väl­ja­an­ne ; 1./Vadstena : 1
Mana : Ees­ti kul­tuu­ri ja kir­jan­duse aja­ki­ri = Inter­na­tio­nal jour­nal of Estonian   1957 Alexand­ria [Amee­ri­ka Ühendriig 1
Mana : Ees­ti kul­tuu­ri ja kir­jan­duse aja­ki­ri = Inter­na­tio­nal jour­nal of Estonian   1960 Alexand­ria [Amee­ri­ka Ühendriig 1
Mana : Ees­ti kul­tuu­ri ja kir­jan­duse aja­ki­ri = Inter­na­tio­nal jour­nal of Estonian   1960 Alexand­ria [Amee­ri­ka Ühendriig 1
Root­si luu­le­põi­mik : vali­mik root­si luu­le­tusi ees­ti­keel­ses tõlkes   1951 Stock­holm : Noor-Ees­ti, 1951 ( 1
Ise idas — sil­mad lää­nes : mäles­tusi 1905. a. revo­lut­sioo­ni ja esi­m­ese maailmasõ Adson, Artur 1948 Vadste­na : Orto, 1948 (Vadsten 1
Neli ves­kit : mäles­tusi olnud aega­dest, koha­tud ini­mes­test ja käi­dud paikadest Adson, Artur 1946 Isa­maa ilu hoiel­des ; nr. 2./V 1
Rei­si­raa­mat Adson, Artur 1950 Göte­b­org : Orto, 1950 (Vadsten 1
Siu­ru-raa­mat : [mäles­tusi] Adson, Artur 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Väi­ke­lin­na moo­se­kant : mäles­tusi Võru lin­nast sajan­di algul Adson, Artur 1946 Vadste­na : Orto, 1946 (Vadsten 1
Ron­ga­ta­re : romaan Ain­ver, Keete 1952 Toron­to : Orto, 1952 (Toron­to 1
Teis­pool merd : romaan Ain­ver, Keete 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Vil­lu võit­lused : jutus­tus Ees­ti vanast ajast Born­hö­he, Eduard 1949 Koo­li­väl­ja­an­ne ; 14./Vadstena 1
Ainult üks val­ge lib­li­kas : romaan Einer, Karl 1953 [Toron­to] : Orto, 1953 (Göte­bo 1
Ilma­põl­lu ini­me­sed : romaan Ekbaum, Sal­me 1948 Vadste­na : Orto, [1948] (Vadst 1
Kont­võõ­ras : romaan Ekbaum, Sal­me 1966 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Küla­li­seks on ootus : kol­mas raa­mat Ilma­põl­lu inimestest Ekbaum, Sal­me 1952 [Toron­to] : Orto, 1952 (Toront 1
Süteoja : romaan Ekbaum, Sal­me 1957 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Val­ge maja : romaan Ekbaum, Sal­me 1946 Vadste­na : Orto, [1946] (Vadst 1
Ain Kal­mus : lühimonograafia Eller, Hel­mi 1986 Meie kir­ja­nik­ke ; 15./Lund : E 1
Pee­ter Lind­saar : lühimonograafia Eller, Hel­mi 1970 Meie kir­ja­nik­ke ; 11./Lund : E 1
Ris­ti­sõit­jad : novellid Gai­lit, August 1953 Toron­to : Orto, [1953] (Toront 1
Viim­ne roman­tik : novellid Gai­lit, August 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Segel­fos­si ale­vik : [romaan] Ham­sun, Knut 1955 [2. tr.]/Toronto : Orto, 1955 1
Ela­ma­ta elu : romaan Hel­be­mäe, Gert 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Mäge­de poeg : [romaan] / (Peter Camenzind.) Hes­se, Hermann 1952 Toron­to : Orto, 1952 (Toron­to 1
Otse­kui hirv kisendab… : mäles­tusi ja tõekspidamisi Ilbak, Ella 1953 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kuld­ne elu : jutustused Jaik, Juhan 1946 Isa­maa ilu hoiel­des ; nr. 5./V 1
Ped­ro Krus­ten : lühimonograafia Jür­ma, Mall 1964 Meie kir­ja­nik­ke ; 5./[Lund] : 1
Leiu­retke­del Lon­do­nis : kaks­teist aas­tat Ees­ti Lon­do­ni-saat­kon­nas aas­ta­il 1922–1 Kal­las, Aino 1945 Isa­maa ilu hoiel­des ; nr. 4./V 1
Mu saa­tu­se maa : [mäles­tused] Kal­las, Aino 1947 Vadste­na : Orto, 1947 (Vadsten 1
Seit­se neit­sit : [jutus­tused] Kal­las, Aino 1950 [Göte­b­org] : Orto, [1950] (Vad 1
Hin­ge­maa : romaan Kal­mus, Ain 1948 Vadste­na : Orto, [1948] (Vadst 1
Kodu­sa­da­ma tuled : romaan Kal­mus, Ain 1947 Vadste­na : Orto, 1947 (Vadsten 1
Tuli­sed vank­rid. romaan / 1. köide Kal­mus, Ain 1953 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Tuli­sed vank­rid. romaan / 2. [köi­de Kal­mus, Ain 1953 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Öö tuli lii­ga vara : romaan Kal­mus, Ain 1945 [Vadste­na ]: Orto, 1945 (Vadst 1
Eikel­le­gi maa : ühek­sas kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1952 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Igat­se­tud maa : romaan Kang­ro, Bernard 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Kuma tae­va­ran­nal : romaan Kang­ro, Bernard 1950 Göte­b­org : Orto, 1950 (Vadsten 1
Peip­si : romaan Kang­ro, Bernard 1954 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Põle­nud puu : nel­jas kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1945 Karls­tad : [s.n.], 1945 ([Karl 1
Püha­päev : viies kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1946 Karls­tad : [s.n.], 1946 (Karls 1
Seits­mes öö : luuletusi Kang­ro, Bernard 1947 Lund : [s.n.], 1947 (Karls­tad 1
Sini­ne värav : romaan Kang­ro, Bernard 1957 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Tae­va võt­med : [romaan] Kang­ro, Bernard 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Tule­ase : seits­mes kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1949 Lund : [s.n.], 1949 (Karls­tad 1
Veebruar : kahek­sas kogu luuletusi Kang­ro, Bernard 1951 Lund : [s.n.], 1951 (Lund : Sk 1
Var­jud udus : romaan Kask, Agu 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Võõ­ra ris­ti all : romaan Kask, Agu 1950 [Göte­b­org] : Orto, [1950] (Vad 1
Soo­kae­lad : külajutud Kivi­kas, Albert 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
August Mälk : lühimonograafia Kolk, Rai­mond 1964 Meie kir­ja­nik­ke ; 6./Lund : Ee 1
Et mit­te kuna­gi või­ta : romaan Kolk, Rai­mond 1969 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kõiv akna all : tei­ne kogu luuletusi Kolk, Rai­mond 1952 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Müü­dud sõr­mus : kol­mas kogu luuletusi Kolk, Rai­mond 1959 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Vähi­ku­nin­gas : [jutus­tus] Kolk, Rai­mond 1957 Sini­lin­nu see­ria ; 4./Lund : E 1
Ihal­da­tud sil­ma­pilk : romaan Krus­ten, Pedro 1950 Vadste­na : Orto, 1950 (Vadsten 1
Otsiv hääl : novel­le ja lühijutte Krus­ten, Pedro 1944 Tal­linn : A. Tõnis­son, 1944 (T 1
Pääst­ja : [jutus­tus] Krus­ten, Pedro 1947 [S.l.] : Kul­tuur, [1947] (Geis 1
Üle par­da : romaan Krus­ten, Pedro 1946 Augsburg : USA-ala Eest­las­te K 1
Koi­dust kesk­päe­va­ni : romaan Kud­res, Veli 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Mäles­tus­te rada­del. [memuaa­rid] / 1. [kd.], Kodu ja kool (Kodu ja kool.) Kõpp, Johan 1953 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Mäles­tus­te rada­del. [memuaa­rid] / 2. [kd.], Tar­tus 1896–1906 (Tar­tus 1896–1906.) Kõpp, Johan 1954 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Kahe väi­na vahel : romaan Kõva­mees, Raissa 1956 Toron­to : Orto, 1956 (Toron­to 1
Kons­tan­tin Päts, polii­ti­ka- ja riigimees Laaman, Eduard 1949 Stock­holm : Vaba-Ees­ti, 1949 ( 1
Bar­ra­bas : [romaan] Lagerk­vist, Pär 1953 Toron­to : Orto, 1953 (Toron­to 1
Meie noo­red : vali­mik raa­ma­tu­test “Meie Noo­red”, “Mets ja Minu Kodu” Lat­tik, Jaan 1952 Stock­holm : Noor-Ees­ti, 1952 ( 1
Mõrs­ja­pärg : jutus­tusi ja mälestusi Lat­tik, Jaan 1951 Göte­b­org : Orto, 1951 (Vadsten 1
Rää­gi mul­le üks jutt : jutus­tused noor­te­le ja vanadele Lat­tik, Jaan 1946 Välis-Ees­ti Kirjastustoimkonna 1
Vih­ma­sa­du ja muid novelle Maug­ham, Wil­li­am Somerset 1966 Toron­to : Orto, 1966 (Toron­to 1
Isa­maa õil­med : [mäles­tused] Met­sa­nurk, Mait 1965 Toron­to : Orto, [1965] (Toront 1
Nar­rid, näit­le­jad ja nõiad : teat­ri­mä­les­tusi ja ‑vaat­lusi Met­tus, Voldemar 1950 Vadste­na : Orto, [1950] (Vadst 1
Mu kodu : romaan Mõts­la­ne, Mats 1952 2. tr./Toronto : Orto, 1952 (T 1
Ei las­ta ela­da : novelle Mägi, Arvo 1956 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Gert Hel­be­mäe : lühimonograafia Mägi, Arvo 1968 Meie kir­ja­nik­ke ; 10./[Lund : 1
Hõbe­da­ne noo­rus : pea­tük­ke Karo­vo­ni­de pere­kon­na kroonikast Mägi, Arvo 1949 Vadste­na : Orto, 1949 (Vadsten 1
Kal­ju Lepik : lühimonograafia Mägi, Arvo 1970 Meie kir­ja­nik­ke ; 12./[Lund : 1
Kar­ne­val : romaan vahemängudega Mägi, Arvo 1962 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Lühi­ke ees­ti kir­jan­dus­lu­gu. 1. osa : algu­sest kuni ise­seis­vusa­ja lõpuni Mägi, Arvo 1965 Meie kir­ja­nik­ke ; 7/Lund : Ees 1
Rin­gid vees : romaan Mägi, Arvo 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Upu­tus : romaan Mägi, Arvo 1954 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Jumala tuul­tes : viis jutustust Mälk, August 1949 [Vadste­na] : Orto, 1949 (Vadst 1
Öised lin­nud : romaan Mälk, August 1945 Vadste­na : Orto, 1945 (Vadsten 1
Marie Under : lühimonograafia Oras, Ants 1963 Meie kir­ja­nik­ke ; 3./[Lund] : 1
Päi­ke­se­le vas­tu : luuletusi Paul­son, Ivar 1951 Ü.E.K. Orto Luu­le­sõp­ra­de Ringi 1
Naa­nu ema tüt­red : romaan Pih­la, Magda 1963 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Kodu katu­se all. mäles­tusi / 1 Raag, Arno 1946 Augsburg : USA-ala Eest­las­te E 1
Bal­sa­mee­ri­tud elu : romaan Raja­maa, Helmi 1956 Toron­to : Orto, 1956 (Toron­to 1
Ber­nard Kang­ro : lühimonograafia Ris­ti­ki­vi, Karl 1967 Meie kir­ja­nik­ke ; 9./Lund : Ee 1
Hil­da : aja­loo­li­ne jutus­tus nel­ja­teist­küm­nen­dast sajandist Saal, And­res 1953 [Toron­to] : Noor­te-Orto, [1953 1
Müü­ri­lill : novelle Saa­re, Triina 1956 [Lund ]: Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kau­nis ema­keel. [1.], Ves­teid ees­ti kee­le elust-olust / (Ves­teid ees­ti kee­le elu Saa­res­te, Andrus 1952 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Kau­nis ema­keel. 2., Näi­teid ees­ti kee­lest ja mee­lest 1524–1958 / (Näi­teid eesti Saa­res­te, Andrus 1959 [Stock­holm] : Vaba Ees­ti, [195 1
Albert Kivi­kas : lühimonograafia Salu, Her­bert 1971 Meie kir­ja­nik­ke ; 13./[Lund] : 1
Hiio­bi tütar : romaan Sare­tok, Valve 1958 Toron­to : Orto, [1958] (Toront 1
Läbi udu­li­ni­ku. [I], Noo­re vaba­rii­gi koo­lis / (Noo­re vaba­rii­gi koolis.) Sare­tok, Valve 1956 Toron­to : Orto, [1956] (Toront 1
Läbi udu­li­ni­ku. II, Valga Tütar­las­te Güm­naa­siu­mis / (Valga Tütar­las­te Gümnaasium Sare­tok, Valve 1957 Toron­to : Orto, [1957] (Toront 1
Päi­ke on mu saa­tus. romaan / 1. köi­de : / (Sun is my undoing. Ees­ti keeles.) Steen, Mar­gueri­te 1957 [Toron­to] : Orto, 1957 (Göte­bo 1
Päi­ke on mu saa­tus. romaan / 2. köi­de : / (Sun is my undoing. Ees­ti keeles.) Steen, Mar­gueri­te 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Kõik on kok­ku une­nä­gu : [luu­le­tu­sed] Suits, Gus­tav 1954 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Tuli ja tuul : luuletusi Suits, Gus­tav 1950 Stock­holm : Noor-Ees­ti, 1950 ( 1
Tuu­le­maa : [luu­le­tu­sed] Suits, Gus­tav 1953 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Vali­tud luu­le­tu­sed : Gus­tav Suit­su 100. sünnipäevaks Suits, Gus­tav 1983 Stock­holm : Root­si-Ees­ti õpper 1
Bas­tu och tork­hus i Nor­deu­ro­pa : mit einer deut­sc­hen Zusammenfassung Tal­ve, Ilmar 1960 Nor­dis­ka museets handlingar ; 1
Ees­ti kul­tuu­ri­lu­gu : kesk­aja algu­sest Ees­ti iseseisvuseni Tal­ve, Ilmar 2005 2. tr./Tartu : Ilma­maa, 2005 ( 1
Fin­nish folk cul­tu­re / (Suomen kans­an­kult­tuu­ri. Ing­li­se keeles.) Tal­ve, Ilmar 1997 Stu­dia Fen­nica. Eth­no­lo­gica, 1 1
Huset i snön : roman / (Maja lumes. Root­si keeles.) Tal­ve, Ilmar 1964 Stock­holm : And­ro­me­da, 1964 1
Juhan­so­ni rei­sid : [romaan] Tal­ve, Ilmar 1994 2. tr./Tallinn : Faa­tum, 1994 1
Kan­sa­no­mai­sen ruoka­ta­lou­den alalta Tal­ve, Ilmar 1961 Suomi, 0355–0257 ; 109:4./Hels 1
Kevad Ees­tis: auto­biog­raa­fia I Tal­ve, Ilmar 1997 Tar­tu: Ilma­maa, 1997 1
Kol­mas kodu­maa : auto­biog­raa­fia. III Tal­ve, Ilmar 1999 Tar­tu : Ilma­maa, 1999 (Tar­tu : 1
Kol­me koti­maa­ta : oma­elämä­ker­ta / (Kevad Ees­tis. Soo­me keeles.) Tal­ve, Ilmar 2004 Tur­ku : Kir­ja-Aurora, 2004 1
Kut­su­ma­tu küla­li­ne : auto­biog­raa­fia II Tal­ve, Ilmar 1998 Tar­tu : Ilma­maa, 1998 (Tar­tu : 1
Maa­pa­gu. Sebas­tian Alk­ma­ni üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 / 1. kd. : Tal­ve, Ilmar 1988 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Maa­pa­gu. Sebas­tian Alk­ma­ni üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 / 2. kd. : Tal­ve, Ilmar 1988 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Maa­pa­gu: Sebas­tian Alk­ma­ni üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 1993 Tal­ve, Ilmar 2.tr./Tallinn: Ees­ti Raa­mat, 1 1
Maja lumes : tee­ma variat­sioo­ni­de­ga : [romaan] Tal­ve, Ilmar 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Maja lumes : tee­ma variat­sioo­ni­de­ga : [romaan] Tal­ve, Ilmar 2001 2. tr./Eesti romaanivara./Tall 1
See oli sel ajal kui… : ves­teid ja sule­kriip­se pagu­lu­se algae­ga­dest 1945–1954 Tal­ve, Ilmar 1990 Loo­min­gu Raamatukogu/Tallinn: 2
Suo­ma­lai­sen kan­sa­ne­lä­män his­to­ri­al­li­set taustatekijät Tal­ve, Ilmar 1972 Tie­to­li­pas ; 70./Helsinki : Su 1
Suomen kans­an­kult­tuu­ri Tal­ve, Ilmar 1990 3., tarkis­tettu ja täydennetty 1
Suomen kans­an­kult­tuu­ri : his­to­ri­al­li­sia päälinjoja Tal­ve, Ilmar 1979 Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu 1
Turun yliopis­ton kan­sa­ti­e­teen lai­tos 1958–1983 Tal­ve, Ilmar 1984 Scrip­ta eth­no­lo­gica. Turun Yli 1
Vat­ja­lais­ta kansankulttuuria Tal­ve, Ilmar 1981 Suo­ma­lais-ugri­lai­sen seu­ran to 1
Alek­sis Ran­nit : lühimonograafia Ter­ras, Viktor 1975 Meie kir­ja­nik­ke ; 14./[Lund : 1
Hal­li­de mäge­de maa : romaan Thoen, Aino 1954 [Lund] : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koope 1
Iga­vi­ku ves­kid : romaan Thoen, Aino 1952 Lund : Ees­ti Kir­ja­ni­ke Koopera 1
Võla­raa­mat : romaan Thoen, Aino 1951 Göte­b­org; Toron­to : Orto, 1951 1
Esi­me­sed read : lugu ühe võit­luse algu­sest : [romaan] Tim­mu­ku­ru, Juhan 1953 Toron­to : Orto, 1953 1
Felix Ormus­son : romaan Tug­las, Friedebert 1951 3. tr./Toronto : Orto, 1951 (T 1
Lin­nud puu­ris : novellid Uibo­puu, Valev 1946 Vadste­na : Orto, 1946 (Vadsten 1
Võõ­ras kodu : romaan Uibo­puu, Valev 1945 Vadste­na : Orto, 1945 (Vadsten 1
Süda­mik : valik luu­le­tusi ja bal­laa­de 1917–1957 Under, Marie 1957 New York : Üle­maa­ilm­ne Ees­ti K 1
Ahvat­lev kuris­tik : [jutus­tus] Wal­ta­ri, Mika 1964 Toron­to : Orto, 1964 (Toron­to 1
Ei ole hom­set päeva Wal­ta­ri, Mika 1962 Toron­to : Orto, 1962 (Toron­to 1
Kuld­ki­har : [jutus­tus] Wal­ta­ri, Mika 1963 Toron­to : Orto, 1963 (Toron­to 1
Mikael Kar­va­jalg. Mikael Kar­va­ja­la noo­rus ja ime­li­kud juh­tu­mu­sed mit­mel maal kun Wal­ta­ri, Mika 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Mikael Kar­va­jalg. Mikael Kar­va­ja­la noo­rus ja ime­li­kud juh­tu­mu­sed mit­mel maal kun Wal­ta­ri, Mika 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Rii­gi sala­dus : Mar­kus Mezen­tius Mani­lianu­se üks­teist kir­ja keva­del a. 30 p. Kr. Wal­ta­ri, Mika 1965 Toron­to : Orto, 1965 (Toron­to 1
Iga­vi­ku lävel : romaan Ves­ki­mäe, Viktor 1953 Toron­to : Orto, 1953 (Toron­to 1
Kol­mas või­ma­lus : romaan Ves­ki­mäe, Viktor 1951 Göte­b­org : Orto, 1951 (Vadsten 1
Lumm, ehk Kahek­sa tões­ti­sün­di­nud lugu / (Lumm.) Will­mann, Asta 1955 Toron­to : Orto, 1955 (Toron­to 1
Tuu­li­ne tee­kond : luu­le­va­li­mik 1912–1946 Vis­na­puu, Henrik 1946 [Augsburg] : USA-ala Eestlaste 1
Kui aknad val­ge­ne­vad : romaan Voitk, Evald Johannes 1948 Vadste­na : Orto, 1948 (Vadsten 1
Maa põleb… : romaan Voitk, Evald Johannes 1946 Vadste­na : Orto, 1946 (Vadsten 1